Privacyverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van:

RRB B.V.
Poppenbouwing 40
4191 NZ Geldermalsen
Telefoon : +31 345 580 740
Website : www.rrb.nl
E-mail : info@rrb.nl

Inleiding
RRB verzamelt en gebruikt persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen van verschillende personen zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan werknemers van klanten, toeleveranciers en anderen waarmee RRB te maken krijgt. In deze privacyverklaring leggen wij o.a. uit voor welke doelen wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.

Wij zullen eerst aangeven wat geldt voor alle personen van wie RRB gegevens verwerkt. Dus ongeacht de relatie die wij met u hebben. Verder zullen wij aangeven welke rechten u heeft in het kader van de privacywetgeving.

Onderaan deze pagina staat een overzicht van de verschillende relaties die RRB onderscheidt. U kunt hier bekijken welke relatie u met ons heeft en welke informatie in dat geval op u van toepassing is.

Voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken, geldt het volgende:
Wij maken gebruik van de diensten van Microsoft (o.a. Windows en Office365 en de bijbehorende applicaties en opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden). De opslagcapaciteit is in Nederland gevestigd. Onze website en e-mail worden gehost door een externe partij. Om die reden geven wij ook persoonsgegevens door aan deze partijen.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan RRB te verstrekken. Als u ons echter geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het wel mogelijk dat wij aan de werkzaamheden en diensten zoals genoemd in deze privacyverklaring geen uitvoering kunnen geven. Verstrekking is in de meeste gevallen dus noodzakelijk om uitvoering te geven aan deze werkzaamheden of diensten.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot RRB, t.a.v. secretariaat, Poppenbouwing 40, 4191 NZ Geldermalsen, telefoon +31 345 580 740. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.